SZANOWNI PAŃSTWO, BADANIA LTT WYKONYWANE SĄ TYLKO WE WTORKI I CZWARTKI, PROSIMY WCZEŚNIEJ POTWIERDZIĆ TELEFONICZNIE MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA W DANYM DNIU BADAŃ.

 

Diagnostyka laboratoryjna w stomatologii i protetyce

Każdy odpowiedzialny stomatolog dobiera indywidualnie optymalne postępowanie do pacjenta, również w zakresie materiałów zastępczych oraz uwzględnia ewentualne nadwrażliwości bądź stany zapalne jeszcze przed rozpoczęciem leczenia.

Przyczyną dolegliwości występujących po osadzeniu materiału zastępczego mogą być właśnie reakcje alergiczne i zapalne. W takim wypadku zaleca się przeprowadzenie odpowiednich badań laboratoryjnych. Szybki postęp w zakresie stomatologicznych materiałów zastępczych i implantologii, poszerzenie wiedzy o zjawiskach immunotoksykologicznych oraz poznanie znaczenia ogólnych reakcji zapalnych miały istotny wpływ na wzrost roli, jaką diagnostyka laboratoryjna odgrywa w stomatologii. W wielu kwestiach medycznych test transformacji limfocytów LTT w wersji standardowej napotkał pewne granice, jak na przykład w przypadku nietolerancji tytanu. Również w celu testowania wielu złożonych materiałów zastępczych, włącznie z akrylanami, konieczna była indywidualna modyfikacja standardowych protokołów testu.

Za pomocą testu LTT nie można wykryć wrażliwości na organiczne produkty rozkładu, jak np. merkaptany czy tioetery, ze względu na ich endogenne pochodzenie. W tym celu konieczne jest raczej przeprowadzenie bardzo czułego badania cytokin. Obecnie dzięki typizacji komórek efektorowych możliwe jest również niezawodne ustalenie typu reakcji – ukrytej bądź cytotoksycznej. Jest to bardzo pomocne, ponieważ daje to lekarzowi pewność, czy usunięcie danego materiału faktycznie przyczyni się do poprawy stanu pacjenta. To co jeszcze przed laty wydawało się niemożliwe, dziś dla wielu lekarzy jest niemal oczywiste.

Test transformacji limfocytów (LTT)

Badanie alergii na materiały protetyczne i stomatologiczne
Test transformacji limfocytów (LTT)

Metale oraz tworzywa sztuczne zawarte w protetycznych i stomatologicznych materiałach zastępczych to potencjalne alergeny, ponieważ wypłukiwane jony metali lub monomery syntetyczne wiążą się z białkami organizmu i, zmieniając je, sprawiają, że te postrzegane są przez układ odpornościowy jako „obce”. Największy potencjał uczulający mają jony niklu, ale za alergeny uznane zostały również jony złota, rtęci, palladu, srebra, kobaltu, rzadko także jony platyny oraz w pojedynczych przypadkach jony tytanu. Reakcja immunologiczna może prowadzić do wystąpienia objawów miejscowych lub/i ogólnych.

Objawy miejscowe to: zapalenie jamy ustnej, liszaje płaskie, zapalenie dziąseł oraz zapalenie przyzębia. Ponadto jako objawy miejscowe wymieniane są również pieczenie języka, bóle zębów
i szczęki oraz dolegliwości w czasie przeżuwania pokarmów.

Jako objawy ogólne wystąpić mogą: bóle głowy, migrena, nerwobóle, bóle mięśni, bóle stawów (artralgia), fibromialgia, parestezja, silne zmęczenie, zaburzenia snu oraz nastroje depresyjne.

Z reguły jednak nie jest możliwe stuprocentowe stwierdzenie związku między tymi nietypowymi objawami oraz zastosowanym materiałem zastępczym. Na podstawie doświadczeń na zwierzętach oraz badań klinicznych wiadomo, że ciągła ekspozycja na jony metali (m.in. rtęci, złota i niklu) może wywołać reakcję immunologiczną(przewlekłe zapalenie stawów, choroby neurologiczne).
W przypadku stwierdzenia u pacjenta alergii należy dokładnie rozważyć usunięcie i wymianę materiału stanowiącego przyczynę występujących dolegliwości. Decyzji tej nie można w żadnym wypadku opierać wyłącznie na pozytywnym wyniku testu, lecz decydujące znaczenie powinien mieć stopień nasilenia objawów. Jednocześnie lub przed przeprowadzeniem testu na alergię należy wyeliminować inne źródła alergenów (chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacje o dalszych źródłach alergenów).

W celu wyjaśnienia, czy u danego pacjenta mamy do czynienia z uwrażliwieniem, stosowany jest test płatkowy (test ECT). Test ten przeznaczony jest do diagnostyki jedynie jednego typu alergii, a mianowicie alergii kontaktowej. Ponadto ocena wyników jest dość subiektywna,a powtarzalność testu w przypadku słabych reakcji okazała się bardzo problematyczna. Mimo to wynik testu płatkowego, który jest jednoznacznie pozytywny, należy traktować jako potwierdzenie alergii. Jednak negatywny wyniknie wyklucza natomiast, że dany pacjent cierpi na alergię na określoną substancję.

Test LTT na metale, tworzywa sztuczne i inne materiały stosowane w stomatologii w ciągu ostatnich ośmiu lat został dokładnie wypróbowany i zoptymalizowany. Dlatego też ze względu na obiektywne pomiary oraz powtarzalność wyników stanowi on wiarygodną metodę badań.

W zakresie stomatologii do dyspozycji mamy dwie metody testowe (test płatkowy i test transformacji limfocytów), których nie należy postrzegać jako dwie różne alternatywy, lecz jako uzupełniające się metody.


W przypadku badań prewencyjnych powinno się unikać stosowania testu płatkowego, gdyż test sam może doprowadzić do uwrażliwienia pacjenta na daną substancję. W tym wypadku zawsze zalecane jest stosowanie testu LTT.

Wskazania do testu LTT na stomatologiczne materiały zastępcze:

  1. podejrzenie nadwrażliwości na zastosowane już u pacjenta materiały zastępcze w przypadku wystąpienia miejscowych i/lub nietypowych objawów ogólnych(leczenie). Test przeprowadzany jest w celu wyjaśnienia, czy istnieje konieczność wymiany obecnego materiału.

  2. wykluczenie nadwrażliwości typu IV na metale i tworzywa sztuczne przed zastosowaniem danego materiału zastępczego (zapobieganie). Test przeprowadzany jest w celu wyjaśnienia, jakie materiały można zastosować, a jakich u pacjenta nie należy stosować.

 

 

 

Dostępne profile testu LTT

PROFIL

SKŁADNIKI MATERIAŁÓW PROTETYCZNYCH
I STOMATOLOGICZNYCH

LTT metale

15 metali standardowych: złoto, nikiel, pallad, chrom, kobalt, molibden, tytan, platyna, kadm, rtęć, miedź, srebro, cyna(amalgamat), etyl rtęci

LTT tworzywa sztuczne

tworzywa sztuczne wykorzystywane jako materiały zastępcze: TEGDMA (dimetakrylan glikolu trietylenowego), bis-GMA (dimetakrylanglikolu bisfenyloglicydylowego), HEMA (metakrylan 2-hydroksyetylu), metakrylanmetylu, dimetakrylan diuretanu, 4,4-izopropylidenodifenol, dimetakrylan glikolu etylenowego, N,N-dimetylo-4-toluidyna,nadtlenek benzoilu, hydrochinon

LTT profil kombi (łączony)
(Dental Check)

metale: złoto, nikiel, pallad, chrom, kobalt, platyna, rtęć, miedź, srebro, cyna (amalgamat)

tworzywa sztuczne: metakrylan metylu (MMA), metakrylan 2-hydroksyetylu (HEMA), TEGDMA,bis-GMA

LTT stopy złota

złoto + składniki stopu: złoto, srebro, platyna, miedź, pallad, cyna, gal, ind, iryd, rod, tantal, ruten

LTT implanty

metale stosowane w implantologii: tytan, wanad, aluminium, chrom, kobalt, molibden, złoto, nikiel, pallad, srebro, platyna, iryd, ind, gal

LTT amalgamat

składniki amalgamatu oraz organiczne związki rtęci: rtęć, miedź, srebro, cyna (amalgamat), etyl rtęci, rtęć fenylowa, rtęć metylowa

LTT wypełnienia kanałów korzeniowych

 

wypełnienia kanałów korzeniowych jako materiał własny, zawierające m.in.: żywicę epoksydową, olej silikonowy, tlenek bizmutu, balsam peruwiański, eugenol, kalafonię, polidimetylosiloksan, trietanoloaminę, dijodotymol, octan hydrokortyzonu, paraformaldehyd, gutaperkę

LTT ceramika + cementy

wanad, aluminium, tytan, kobalt, chrom, bar,krzem, cer, bor, mangan, antymon, cement fosforanowy (Havard), cement glasjonomerowy (Ketac Bond)

LTT materiały tytanowe

tytan + składniki stopu: dwutlenek tytanu, nikiel, wanad, aluminium

LTT materiał własny

max. cztery materiały własne „materiały z wyboru” nadesłane przez pacjenta, które następnie w laboratorium przygotowywane są do badania (np.: próbki stopów/materiałów stomatologicznych, cementy, kleje, materiały protetyczne itp.)


Materiał diagnostyczny

W celu przeprowadzenia testu potrzebne jest 20 ml krwi pobranej na heparynę lub 3 ml krwi pełnej w celu uzyskania surowicy.